Österbron

Projektförslag från Yimby:
Österbron

Oscar Freyre & Mikael Grahn från Yimby Stockholm

Österbron sedd från Nacka mot norr. Bild: Mikael Grahn


Österbron är ett projektförslag om en östlig förbindelse i form av en bro mellan Nacka och Djurgården. En vacker hängbro i dubbla däck med gång-, cykelbanor och en förlängning av Tvärbanan mellan Nacka och Spårväg city.  
Idén är att fler än bara bilister ska få njuta av en förbindelse mellan norra och södra Storstockholm! 

Förslaget är indelat i fem punkter:


* Uppdateringar och nyheter
* Hängbron, fakta och design
* Tvärbanans förbindelse med Spårväg City
* En hamnutveckling av Frihamnen och Loudden
* Ny omvandling av Stadsgården från motorled till boulevard
* Nytt ikon och turistattraktion för staden
* Stockholm Marathon och cykellopp


Uppdateringar och nyheter

Mingelträff om ÖsterbronStadsmingel hos Jerker Söderlinds arkitektkontor Stadsliv 2018-02-15 i Gamla stan.
Det blev en knökfullt informationsträff om Österbron med flera representanter från olika partier, myndigheter, konsultbolag samt intresseorganisationer som bland annat Ekoparkens vänner. Intresset är stort och vi vill nå ut med denna idé till så många som möjligt för att kunna ro hem den till valet 2018. Centerpartiet har ju visat stort intresse och engagemang i detta och det visar på att det finns en politisk vilja men vi vill se fler partier som stödjer vårt förslag!
Bland de inbjudna fanns också folk från SL som ställer sig positiva till en framtida utökning av kollektivnätet via denna förbindelse.
Här några bilder ur infomötet:

Mikael Grahns 3D-modell av Österbron som blev färdig lagom till infomötet:

Hängbron, Fakta & Design


Det finns två förslag till både brodragning/utsträckningen av broförbindelsen och utseende för bron. Båda har dock kollektivtrafik med i form av spårväg då man kan knyta samman Tvärbanan med Spårväg city. Båda exemplen har också gång och cykelfiler på däckplanet. Cykelstråken fortsätter på Nackasidan mot Nacka strand.
Brons avstånd till Slussen blir cirka 5 kilometer.

Exempel 1: Utsträckningen kan göras enligt Mikael Grahns förslag. Tunnelrören för bilarna börjar här vid Nacka centrum norr om Värmdöleden, går ut mellan Nacka strand och Bergs oljedepå (vid Hotell J) med rondellanknytning till den nya stadsdelen på Oljeberget och avslutas med en rondell på Djurgårdssidan för anknytning till Värtahamnen och Norra Djurgårdsstaden, och sedan i tunnel bort till Norra länkens avfarter vid/nedanför Roslagstull.Ovan: Karta över brosträckningen för exempel 1.


Ovan: Tvärsnitt av bron: 35 X 8 m med två 9 meter breda körbanor. Skiss av Mikael Grahn efter Daniel Oliviussons idé om "tunnel i luften".

Under: Tvärsnitt ovanifrån som visar hur övre däckets banor skulle kunna se ut att jämföra med tvärsnittet ovan. Illustration: Oscar FreyreOvan och nedan: Vy mot bron från Slussen, dag och kväll. Bild: Mikael Grahn
Exempel 2: Tunnelrören på Nackasidan börjar vid Skvaltans trafikplats och mynnar ut under Bergs oljedepå. Bron går sedan i en båge och brofästet på norra sidan hamnar mellan båtklubbarna. Total brosträcka cirka 1350 meter. En annan idé är att bron hamnar längre norrut mot Loudden. Brons utformning delas av båda förslagen där dubbelspår av Tvärbanan i mitten av bron är kärnan i broförslaget.

Karta: Oscar FreyreKartan ovan visar båda broexemplen plus den nya kajen (ca 250 meter lång) som kan användas för kryssningsfartyg då Loudden är fullsatt! Oscar Freyre


Så här skulle en panoramabild kunna se ut mot hängbron sedd från Boo i Nacka.
Panoramabild från Bergs oljedepå mot Djurgården. Den plats där bron kommer ut från tunneln i Nackasidan. Tack till befälhavande vaktchef som hjälpte mig med bilderna.


Bergs oljedepå sedd från Blockhusudden


Vy från Blockhusudden mot Nacka Det måste inte vara en klassisk "hänbro", här har vi en annan läcker variant av Österbron. Huvudsaken är att den för med sig kollektivt färdmedel och gång- och cykeltrafikanter! Illustration av Mikael Grahn


*************** Tvärbanan förbinds med Spårväg City!

Vi har tagit fram flera exempel av alternativa spårsträckningar mellan Nacka och Djurgården samt hur spårnätet också kan länkas samma med andra både befintliga och framtida spårnät (Värtabanan exempelvis). Exemplen 1A och 2A följer var sin version av bro-utsträckning.

Exempel 1A: Mikael Grahns förslag där Tvärbanan går parallellt med förlängningen av Valhallavägen och viker av vid Gärdet, se karta här nedan:

Nedan: Detaljerad karta på Tvärbanedragningen på Nackasidan: 
Kartor: Mikael GrahnExempel 2A: Från Sickla förlängs Tvärbanan via Värmdövägen och går sedan norrut mot Nacka centrum och tar västerut upp till Skvaltans trafikplats  i en bro ovanför motorleden Värmdöleden och rondellen. Sedan lägger spåret sig i mitten av den gemensamma tunnelröret som går under det så kallade Oljeberget. Dubbelspårigt går banan sedan ut mot bron där man delar passagen med cykel och gångbanor och bilarna får samsas i ett undre däck. I Djurgården avviker spåret efter bron medan bilvägen fortsätter in i en tunnel som löper ut i Norra länken. Spåret fortsätter sedan i riktning mot Loudden och förbinds med Cityspåret strax söder om Frihamnen. 
På så sätt kopplas tre spårvägsnät samman i ett stort nät där Lidingöbanan också ingår!Karta: Oscar freyreExempel 3A: Mikael Grahns förslag om Värtabanan som kopplas ihop med Tvärbanan:


Karta: Mikael Grahn *********************************


Ny kryssningshamn i Loudden
Viking Lines fartyg på bilden blev tyvärr lite malplacerad! Omarbetad bild: Oscar Freyre


Loudden och Frihamnen kan bli Stockholms nav för kryssningsfartygen när all gods- och oljetrafik flyttas till Norvik utanför Nynäshamn. Cirka 250 meter ny kajplats kan också byggas nedanför Oljeberget (Bergs Oljedepå) som komplement för Louddens kryssningshamn.

Hit flyttas också Birka Lines verksamhet, såvida de inte kan dela på Masthamnen. Loudden får bra kommunikationer när Spårväg City dras genom området.
Loudden rätas till och får ca 950 meter kajplats likaså med Frihamnen, som kartan visar är det små justeringar, och en ny pir som tillsammans ger ungefär 1,6 kilometer kajplats. Fartyget, som jag klistrat på kartan, är 200 meter lång. Karta: Oscar Freyre******************
Nya Stadsgården

Då en ny bro med en segelfri höjd om 50 meter innebär det att en del av färjetrafiken kan vara kvar på Stadsgården medans andra får flytta till Loudden. Här har exempelvis Viking Lines terminal fått vara kvar och kryssningsfartygen fått lämna plats åt Finlandsfärjorna. 
En ny boulevard kantad av en park-, gångstråk och en publikfylld kaj blir resultatet av att tung hamntrafik flyttas till Loudden.En ny karta av "Nya Stadsgården" som visar hur förändringen av Stadsgården kan bli om Österbron blir verklighet. Oscar Freyre i samarbete med Mikael GrahnKartan Nya Stadsgården utgick från Mikael Grahns kartskisser (ovan) för området kring Londonviadukten och Tegelvikshamnen


Så här kan en beskrivning av kartan låta när ombyggnationen en vacker dag står färdigt:

"Stadsgårdsboulevarden börjar efter omvandlingen av Slussen där en eventuell bussterminal kommer att ligga. Parkstråket bildar en avlång rekreationsyta där folk kan strosa omkring eller ta en picnic.  
Birkas gamla terminal görs om till restauranger och nattklubb. Tre nya byggnader intill kajkanten fylls med båtklubbsliv, eventuellt som ersättning för Blasieholmens marina verksamhet som blev tvunget att flytta i och med att Nobel Center byggdes. Fler caféer och restauranger kantar Skärgårdskajen som sommartid har parkstråket som uteservering. En ny "Katarinahiss" från Katarinavägen, precis där Carl Antons ateljé ligger, förbinder Söders höjder med boulevarden. Hissen stannar invid den nya Skärgårdsterminalen där båtarna mot Skärgårdsöarna ankommer och avgår. Kajen kan också nyttjas av den framtida bussbåtssystemet som politikerna talar om. Intill ligger Fotografiska museet och strax bakom ett kombinerat höghus med både bostäder och hotell. 


Sedan fortsätter parkstråket tills man kommer till Viking Lines hamn- och terminalområde. (Färjebolaget får ett utökad hamnplats och terminalområde då de skulle eventuellt kunna samköra det med Birka Line (Masthamnen) beroende på hur högt bron blir.) En ny bussterminal i anslutning till färjeterminalen/ terminalerna.  En ny busslinje med start i terminalen får fem hållplatser längs med boulevarden fram till Slussen och därefter fortsätter via Söder Mälarstrand, Västerbron och ända till Lindhagensplan där bensinmacken blivit en liten bussterminal. Vid området kan flera bostadskomplex inrymmas med hög exploateringstäthet. Saltsjöbanan får här en ny station "Tegelviken" då man breddat bron över Folkungagatan. Stationen får sin entré vid den fontänprydda rondellen och har också förbindelse med det nya bostadsprojektet Kv Persikan genom en gångtunnel. Boulevarden fortsätter efter rondellen ända fram till Danviksbron."


Givetvis kan en större exploatering av bostäder och kontor kring boulevarden vara önskvärt också!Så här ser Stadsgården ut idag. Observera att våra kartor inte tar med omvandlingen av Slussen som påbörjades i år och blir klar 2022! 
En bussterminal finns nämligen planerad till höger i bild.***********************************

    

Syftet med detta förslag är att tillföra ett billigare och infrastrukturellt sett kreativare idéalternativ av projektet Österleden inför Sverigeförhandlingen. Stora ytor frigörs för en mer urbant och promenadvänlig stadsutveckling av Stockholm, bort från bilismens ideal, något som går i linje med översiktsplanen "Promenadstaden".
Förslaget borde intressera Stockholms hamnar också då turisminkomsterna från kryssningsfartygen ökar för varje år! 
För Nackas del innebär det att avtalet Stockholmsförhandlingen, där man bland annat åtagit sig att bygga 13 500 nya bostäder, kan komma att inkludera ett nytt förslag som har kollektivtrafiken som huvudbärande del i projektet Österleden.
Mer om Sverigeförhandlingen kan ni läsa från denna länk nedan:  Sverigeförhandlingen  


Mer om detta projektförslag med mer utförlig och kompletterande text samt bilder på Österbron finns på pressreleasen (Dropbox)
Länken är denna: Yimbys Österbron
Mer om förslaget kan ni också läsa under dessa länkar
Facebooksgruppen: Österbron

Yimby-hemsidan om Österbron 

Vill ni ta kontakt med mig angående detta förslag eller få ett infoblad om Österbron i PDF-form finns jag på mejladress: 
silver.creations@yahoo.se


***************** Skribenten Viktor Barth-Kron skriver en tänkvärd artikel om vårt förslag Österbron i DN 

******************** 

2016-10-26
Trafikverket har miljösamråd 18/10 till 8/11
om Östlig förbindelse
Mer info på deras sajt: LÄNK HÄR

***********************

2017-10-04
Denna dag bjöds Yimby in av representanter från Centerpartiets alla politiska grenar, kommunal-, landsting- och Riksnivå i Stadshuset för att fördjupa oss om samtal gällande vårt förslag Österbron!
Mycket givande samtal som resulterade i att partiet vill gå vidare med bland annat kostnadskalkyler innan man söker bredare politisk stöd hos de andra partierna.
Österbron lever vidare! ****************************** 
Oscar Freyre
2016-05-28

2 kommentarer:

  1. Intressant förslag, det är anmärkningsvärt hur nedprioriterad kollektivtrafiken är när ringlederna/ förbifart Stockholm planeras. Vi har en mängd motorleder i Stockholm som saknar kollektivtrafik. Södra Länken är ett bra exempel där det till och med råder förbud att köra SL buss!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Jag håller fullständigt med dig Daniel. Eftersom Moderaterna sitter i landstinget prioriteras det mer för motortrafikleder. De är tyvärr fortfarande för en ringled med biltunnel och gör frågan till en valkampanj. När Sverigeförhandlingen lade ned Östlig förbindelse blev Centern intresserade av vårt broförslag och jag hoppas de kan få stöd från de andra partierna så att det kan bli politisk majoritet om att genomföra förslaget! Vi får förhoppningsvis veta mer om detta mot slutet av januari eller början av februari. OF

      Radera

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...